Siirry sisältöön
Uutiset

Eloisa aikoo hakea säästöjä vuokrista

Julkaistu: 27.5.2024, klo 16:13

Yhtenä talouden tasapainottamistoimena Eloisa aikoo alentaa vuokrakustannuksia. Aluehallitus päätti (27.5.2024) omalta osaltaan hyväksyä hyvinvointialueen tiloja koskevat linjaukset. Lopulliset linjaukset tekee aluevaltuusto.

Kaikki vuokrasopimukset kuntien kanssa aiotaan irtisanoa ja neuvotella sopimusten ehdot uusiksi. Konsernipalvelujen toimialajohtajalla aiotaan jättää mahdollisuus päättää poikkeustapauksessa irtisanomatta jättämisestä.

– Tilojen tiivistäminen ja osasta tiloista kokonaan luopuminen ovat keskeisiä säästökeinojamme. Meillä tilojen kokonaismäärä asukasta kohden on hyvinvointialueista suurin. Tilakeskustelut kuntien kanssa eivät tuottaneet tulosta, joten meidän täytyy edetä irtisanomismenettelyn kautta, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Myös yksityisten vuokranantajien kanssa aiotaan avata vuokrasopimusten muutosneuvottelut. Mikäli lopputulos ei ole hyvinvointialueen näkökulmasta tyydyttävä, konsernipalvelujen toimialajohtajalla on mahdollisuus irtisanoa myös nämä sopimukset.

Tilasäästöjen aiottuihin linjauksiin kuuluu myös, että kukin rakennus vuokrataan hyvinvointialueen käyttöön vain niiltä osin, miltä tiloja käytetään.

– Haluamme käyttää valtiolta saaduista resursseista mahdollisimman suuren osan seinien sijasta asiakkaidemme palveluihin ja henkilöstöön, tiivistää taustoja hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Vuokratilojen osuus kaikista hyvinvointialueen tiloista on 52,4 prosenttia. Toukokuun alussa hyvinvointialueella oli käytössään vuokratiloja 233 rakennuksessa (joista 57 kouluilla) yhteensä 181 140 neliömetriä.

Näiden tilojen talousarvioon varattu vuokrakustannus on 25,6 miljoonaa euroa ja muita vuokriin sisältymättömiä eriä 1,96 miljoonaa.

– Tavoitteemme on säästää vuokrakuluista noin 10-20 prosenttia. Olemme arvioineet, että parhaimmillaan niistä voi kertyä jopa viiden miljoonan kulujen alenema, kertoo konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Eniten vuokratilaa on palvelutaloissa, noin 44 prosenttia. Sote-asemissa tiloista on noin 23 prosenttia, joista puolestaan liki 80 prosenttia sisältää toimivan vuodeosaston tai jaksohoidon osaston. Pelastuslaitoksen tiloja vuokratiloista on 13 prosenttia, työ- ja päivätoimintaa on vuokralla yhdeksän prosenttia ja toimistotyyppisiä rakennuksia viisi prosenttia vuokratiloista.  

– Eloisan toiminta-aikana vuoden 2023 alusta lähtien olemme jo vähentäneet tiloja noin 22 400 neliön verran. Pääosa vähennyksistä on kohdistunut Mikkelin alueelle. Erilaisia tiloja on irtisanottu 44 ja niistä on päättynyt 23 vuokrasopimusta. Päättymättömissä sopimuksissa on vielä 4 700 neliötä tilaa, kertoo tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure.

Aluehallitus 27052024
Sanni Saari kysyy neuvoa hallintopäällikkö Antti Laurikaiselta aluehallituksen kokouksen alussa.

Kaikkiaan hyvinvointialueella oli käytössään yhteensä 345 311 neliömetriä tiloja. Tilojen määrä, 2,64 neliötä asukasta kohden laskettuna on hyvinvointialueiden korkein; koko maan keskiarvo on 1,99 m2/asukas.

Eloisa omistaa käyttämistään tiloista 164 189 neliötä. Omistettuja rakennuksia tai huoneistoja on yhteensä 99. Omistettujen tilojen osuus kaikista tiloista on 47,6 prosenttia. Omistettujen tilojen osuus käytössä olevista tiloista on kaikista hyvinvointialueista korkein.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksessä taseessa on kumulatiivista alijäämää 34,4 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen tulosennuste on talousarvion 49,2 miljoonan euron alijäämää hieman parempi eli 40,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennusteenkin mukainen toteuma tarkoittaisi edelleen 74,8 miljoonan euron kumulatiivista alijäämää vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Tila- ja tukipalvelujen johtaja Veli Matti Thure  p. 044 351 9658, velimatti.thure@etelasavonha.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma lähti aluevaltuustoon

Aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-205. Lopullisesti siitä päättää aluevaltuusto.

– Suunnitelmaa päivitettiin nyt ensi kertaa hyvinvointialueena ja alueellinen yhteistyö näkyykin suunnitelmassa kattavana. Ohjelman painopisteissä on huomioitu ne haasteet, joita meidän lasten ja nuorten elämässä Etelä-Savossa on, kertoo sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi.  

Etelä-Savon hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on syntynyt eri toimijoiden yhteistyönä. Kyseessä on 0-29 vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään koskeva lakisääteinen suunnitelma.

– Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat Etelä-Savossakin tukea mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti. Hyvinvointisuunnitelma on työkalu, jolla voidaan tehostaa ja koordinoida eri toimijoiden antamaa tukea, kertoo palvelualuepäällikkö Johanna Will-Orava.

Etelä-Savossa suunnitelma on tehty ensimmäisen kerran maakuntatasolla vuosille 2019 -2021 ja edelleen vuosille 2022-2023.

– Suunnitelma on nyt päivitetty. Painopisteisiin ja toimenpiteisiin ei ole tehty edelliseen suunnitelmaan verrattuna olennaisia muutoksia. Painopisteet ovat perhelähtöisyys, varhainen tuki, vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteiden tuki, monialainen yhdessä kehittäminen, turvallisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä tarpeisiin perustuvat palvelut, Will-Orava sanoo.

Uudeksi painopisteeksi suunnitelmassa on nostettu viestintä, koska perheille tehdyssä kyselyssä nousi esille, että tieto pitäisi olla helposti saatavilla.

– Etelä-Savossa otettiinkin käyttöön viime kesänä sähköinen perhekeskus Omaperhe.fi-portaali ja tänä vuonna Omahelpperi.fi-portaali, josta saa tietoa esimerkiksi raskauteen, vauvavuoteen, lapsuuteen, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista, Will-Orava kertoo.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu lapsia, nuoria ja perheitä koskevien kuntien, sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen, seurakuntien lapsi- ja perhemyönteisen yhteistyön ja sitä käytännössä toteuttavan perhekeskustoiminnan keskeiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on nostettu esille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kuvaavia mittareita sekä perheiden kyselystä kerättyjä kokemuksia.

Hyvinvointisuunnitelman kokoamisella halutaan eri toimijoiden yhteistyönä sovittaa yhteen entistä paremmin lapsille, nuorille ja perheille suunnatun toiminnan, tuen ja palvelut heidän tarpeitaan vastaavaksi ja hyvinvointia vahvistavaksi kokonaisuudeksi. Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman lisäksi jokaisessa kunnassa kootaan tarvittaessa omat kuntakohtaiset tavoitteet ja keinot huomioiden maakunnallisessa yhteistyössä sovitut painopistealueet.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, saara.tavi@etelasavonha.fi

Lastensuojelun yhteisten palvelujen palvelualuepäällikkö, Johanna Will-Orava, p. 044 794 2393, johanna.will-orava@etelasavonha.fi

Eloisan omassa mielenterveysasiakkaiden arviointiyksikössä tulossa maksuja

Eloisa kaavailee asiakasmaksuja hyvinvointialueen omassa mielenterveysasiakkaiden arviointiyksikössä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy asiakasmaksut 20.5.2024 alkaen.

Hyvinvointialueen mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa on toukokuussa 2024 aloitettu ensimmäinen 17 asiakaspaikkainen arviointiyksikkö mielenterveysasiakkaille hyvinvointialueen omana toimintana.

– Koska kyseessä on Eloisalle uusi toiminta, ei vuoden 2024 hyvinvointialueen asiakasmaksuhinnastossa ole määritetty asiakasmaksuja tälle toiminnalle, kertoo maksujen taustasta mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen asumis- ja ostopalvelujen tulosaluepäällikkö Satu Karvonen.

Arvioivan tuen asiakasmaksutasoja olisi asiakkaiden maksukyvyn mukaan Eloisan omassa mielenterveysasiakkaiden arviointiyksikössä neljä. Taso määritetään erillisen maksukykyselvityksen perusteella. Maksut vaihtelevat 25,10 – 5 euron välillä.

Tämän lisäksi aiotaan periä nautittujen aterioiden mukaan ateriapalvelumaksut. Yksittäisten aterioiden hinnat Eloisan omassa mielenterveysasiakkaiden arviointiyksikössä olisivat: aamupala 2,20, lounas 6,20, päivällinen 5,20 ja iltapala 2,20 euroa.  

Lisätietoja

Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen tulosaluepäällikkö, asumis- ja ostopalvelut, Satu Karvonen, p. 040 359 7758, satu.karvonen@etelasavonha.fi