Siirry sisältöön

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä henkilö, johon päätös tai lasku kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  1. päätös tai lasku, johon haetaan oikaisua,
  2. millaista oikaisua vaaditaan,
  3. millä perusteella oikaisua vaaditaan sekä
  4. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tai laskun tiedoksisaannista. Asianosaisen katsomaan saaneen päätöksestä tai laskusta tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä (aukioloaika ma-pe klo 8-15). Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Kirjaamojen yhteystiedot

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
Sähköposti: kirjaamo@etelasavonha.fi
Mikkeli: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna
Pieksämäki: Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Sivua muokattu 22.1.2024