Siirry sisältöön

Omaishoito

Omaishoito tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen alentuneen toimintakykynsä takia tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa, joka järjestetään hänen omassa kodissaan omaisen tai läheisen avulla. Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, jonka muodostavat hoidettavalle annettavat palvelut, omaishoitajalle annattava hoitopalkkio ja vapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Kokonaisuus suunnitellaan ja määritellään yksilöllisesti jokaiselle omaishoitoperheelle.

Tietoa palvelusta

Voit täyttää Omaolo-palveluarvion, kun sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Saat vastaustesi perusteella arvion, oletko sinä tai läheisesi oikeutettu hakemaan tukea. Huomioi, että et voi kuitenkaan hakea tukea Omaolossa. Näet yleiset ohjeet, joiden mukaan voit toimia

Omaishoidon tukea voit hakea olemalla yhteydessä ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjauksen tavoitat puhelimitse tai sähköisesti chatissa ja kiireettömällä yhteydenottopyynnöllä, jotka löydät Eloisan verkkosivuilta.

Voit hakea palvelua myös täyttämällä iäkkäiden palvelujen hakemuksen Eloisan verkkosivuilla.

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä omaishoitoperheen kanssa. Palvelut järjestetään yksilöllisesti tarpeenne mukaan.

Puhelinasiointi

Asiakasohjaus ikääntyneille

Saat ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden palveluista.

Soita: +358 15 211 557

Palveluajat

ma–pe 09:00–15:00

Linkit

Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohje 2024 (pdf)

Tämä soveltamisohje sisältää tietoa siitä, miten Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää, tuottaa ja toteuttaa omaishoitoa tukevia palveluja. Soveltamisohjeessa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, tunnistamisesta omaishoidon päättymiseen liittyviä ja sitä tukevia käytäntöjä sekä omaishoitajien tuen eri muotoja ja niiden toteutusta. Lisäksi soveltamisohjeessa linjataan yhtenäiset periaatteet omaishoidon toteuttamiseen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Soveltamisohje turvaa yhdenvertaiset, yhteneväisellä tavalla koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut ja luo perustan kaikkien osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Soveltamisohjeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia:

 • Laki omaishoidon tuesta (937/2005)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, asiakaslaki (812/2000)
 • Asiakasmaksulaki (939/2005)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
 • Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
 • Kunnallinen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (549/2003)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lastensuojelulaki (417/2007)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
 • Perhehoitolaki (263/ 2015)

  Omaishoidon palvelulupaus omaishoidettavalle ja omaishoitajalle:

  Omaishoitoperheet ovat yhdenvertaisia ja perheet osallistuvat palveluidensa suunnitteluun sekä arviointiin.
  Omaishoitoperheelle turvataan yhdessä sovitut, oikea-aikaiset ja yksilölliset palvelut.

Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohje 2024 (pdf)

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon soveltamisohje 2024 (pdf)

Tässä soveltamisohjeessa kuvataan, kuinka Etelä-Savon hyvinvointialueella toteutetaan ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Soveltamisohjeen tavoitteena on yhtenäistää perhehoidon toteuttamistapa Etelä-Savon hyvinvointialueella. Perhehoidon soveltamisohje ohjaa perhehoitoa järjestävää hyvinvointialuetta, perhehoidossa olevaa henkilöä ja perhehoitajaa. Soveltamisohje turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan sekä kaikkien osapuolien oikeudet ja velvollisuudet.
Soveltamisohjeessa kuvataan perhehoidon keskeiset käsitteet, perhehoidon toteuttaminen, korvausperiaatteet, perhehoitajan asema, tuen muodot sekä niiden toteuttaminen. Perhehoitoon liittyvä lainsäädäntö on koottu liitteeseen 1.
Etelä-Savon aluehallitus hyväksyy soveltamisohjeessa olevat perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset sekä asiakasmaksut Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisessa toimielimessä. Soveltamisohjetta päivitetään ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon koordinaattorien toimesta vuosittain huomioiden muun muassa indeksikorotukset perhehoidon palkkioihin, kulukorvauksiin ja asiakasmaksuihin. Muita muutoksia soveltamisohjeeseen tekee tarvittaessa hyvinvointialueen perhehoidon työryhmä, jossa on mukana perhehoitajien edustaja. Tämän työryhmän tekemät muutokset hyväksytään hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisessa toimielimessä.

Perhehoidon Palvelulupaus:

Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan / asiakassuunnitelmaan. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena, joko päivä- tai yöaikaisena. Perhehoito tapahtuu perhehoitajan tai asiakkaan yksityiskodissa.
Soveltamisohje ja säännöllinen palautteiden kerääminen sekä yhteistyö perhehoidon koordinaattorin sekä perhehoidon palveluohjaajan ja perhehoitajan, asiakkaiden ja heidän omaisten sekä muiden perhehoidon yhteistyö tahojen välillä turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan.

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon soveltamisohje 2024 (pdf)

Verkkoasiointi

Iäkkäiden palvelujen hakemus

Voit hakea tällä hakemuksella iäkkäille myönnettäviä sosiaalipalveluja. Sinuun otetaan yhteyttä hakemuksen jatkokäsittelyä varten. Jos olet uusi asiakas, hakemuksen käsittely voi edellyttää palvelutarpeen arviointia.

Iäkkäiden palvelujen hakemus

Kiireetön yhteydenottopyyntö

Kiireettömissä asioissa voit jättää yhteydenottopyynnön. Otamme sinuun puhelimella yhteyttä toivomanasi ajankohtana.
Yhteydenottopyyntö ei vaadi tunnistautumista (pankki- tai mobiilivarmenteen kautta).
Huomioithan, että kirjoitat puhelinnumerosi oikein.

Kiireetön yhteydenottopyyntö

Omaolo

Omaolon käyttötarkoitus on arvioida asukkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä seuraavissa tilanteissa:

• yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointi
• terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
• sairauden tai sen riskien arviointi
• hoitotasapainon arviointi

ja ohjata asukas hoidon piiriin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin Omaolon sisällä ja ulkoisissa palveluissa.

Omaolo on tarkoitettu yli 15-vuotiaille Suomessa vakituisesti asuville ja julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oikeutetuille asukkaille. Koronavirustaudin oirearvio on tarkoitettu yli 1-vuotiaille, alle 15-vuotiaita suositellaan kuitenkin tekemään koronavirustaudin oirearvio vanhemman kanssa. Myös osa määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeista on tarkoitettu alle 15-vuotiaille. Omaoloa käyttävät terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset osallistuessaan Omaoloa käyttävän asukkaan hoitoon sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Omaolo ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Omaoloa käytetään käyttäjän omalla päätelaitteella (tietokone, mobiililaite) julkisen internetin yli. Omaoloon on integroitu EBMEDS-laite, jonka valmistaja on Kustannus Oy Duodecim.

Omaolo

Lomakkeet

Palvelupaikat