Siirry sisältöön
Uutiset

Aluehallitus pani toimeen talousarviopäätöksiä

Julkaistu: 18.12.2023, klo 13:47

Vuoden viimeisen aluehallituksen kokouksen aiheina olivat talousarvion 2024 toimeenpanoon liittyvät päätökset. Aluehallitus päätti muun muassa korottaa asiakasmaksuja. Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot päivitettiin. Ikäihmisten ja vammaisten omais- ja perhehoidon omaishoidon ja perhehoidon palkkiot nousevat.

Kokous äänesteli työjärjestyksiin liittyvistä kysymyksistä ja talousarvion toimeenpanoon liittyvistä yksityiskohdista.

– Kulunut vuosi oli vaiherikas. Etenimme uudistuksen kärkijoukoissa ja voimme myös iloita henkilöstön tyytyväisyydestä, vaikka vuoteen sisältyi kolme yhteistoimintaneuvottelua. Ensi vuosi tuo varmasti lisää muutoksia ja teemme kaikkemme, että myös valtion rahoitus kohtelisi meitä oikeudenmukaisemmin, summaa vuotta aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

– Lämmin kiitos henkilöstölle ja luottamushenkilöille jaksamisesta tänä vuonna. Moinen muutosten vuosi ei varmasti ole monellekaan ollut helppo, mutta muutoksia on saatu vietyä vauhdilla eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa tulevalle vuodelle, kiittelee hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Saara Tavi esittelee
Saara Tavi esittelee vammaispalvelujen asumisen kilpailutusta. Heikki Laukkanen, Santeri Seppälä ja Arto Seppälä kuuntelevat. Aluehallitus piti vuoden viimeisen kokouksensa Kenkäverossa Mikkelissä.

Eloisan asiakasmaksut nousevat vuoden alusta

Aluehallituksen päätös perustui aluevaltuuston 13.12. hyväksymän talousarvion yhteydessä tekemään linjaukseen, jonka mukaan asiakasmaksuissa sovelletaan lainsäädännön mahdollistamia maksimitasoja. Maksujen maksimitasot olivat myös voimakkaasti alijäämäisen talousarvion maksutulojen valmisteluperusteena.

– Asiakasmaksut noudattelevat pääsääntöisesti lainsäädännön mahdollistamia maksimitasoja kuten myös vuonna 2023.  Korotukset ovat kymmenen prosentin luokkaa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti  Maksukatot tietysti leikkaavat monen asiakkaamme käytännössä maksamia summia. Tosin myös maksukatot nousevat. Ensi vuonna asiakasmaksulaissa määrättävä maksukatto on 762 euroa, kun se on nyt 692 euroa,  kertoo vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander.

Esimerkiksi avosairaanhoidon lääkäripalveluissa käynnin hinta nousee 23:een euroon 18 vuotta täyttäneiltä. Nyt saman käynnin hinta on 20,90 euroa.

Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön luona vastaanottokäynnit pysyvät maksuttomina. Jos käynnin hoitovastuu siirtyy lääkärille, peritään avosairaanhoidon lääkäripalvelun maksu. 

Vuoden 2024 talousarvioon tehtyjen arvioiden mukaan asiakasmaksuilla kerätään kaikkiaan noin 46 miljoonaa euroa tuloja hyvinvointialueelle. Asiakasmaksutulojen osuus hyvinvointialueen kaikista arvioiduista vuoden 2024 tulovirroista on noin 5,4 prosenttia. Pääosa Eloisan noin 844,4 miljoonan euron rahoituksesta tulee valtiolta.

– Valtion ensi vuoden rahoitus on valitettavasti osoittautunut noin 25 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin syksyllä 2022 valtiovarainministeriön laskelmissa arvioitiin. Tämän takia joudumme tasapainottamaan talouttamme monin keinoin. Asiakasmaksujen korotukset ovat yksi keino, Tamlander sanoo.

Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjä enimmäiseuromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksi on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2023 noin 10 prosenttia, joten valtioneuvosto on korottanut marraskuussa asiakasmaksujen enimmäismääriä saman verran.

Kansaneläkeindeksin nousu vaikuttaa myös mm. pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon lakisääteiseen vähimmäiskäyttövaraan. Lisäksi jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksun määrityksessä huomioitavat lakisääteiset tulorajat korottuvat indeksikorotuksen vuoksi. Nämä muutokset on huomioitu maksujen valmistelutyössä.

Ikääntyneiden palveluissa tulee 10 prosentin korotus kotihoidon käyntiperusteisiin asiakasmaksuihin ja lyhytaikaisen palveluasumisen asiakasmaksuihin, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa. Esitetty korotus on vastaavalla tasolla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärien korotus vuoden 2024 alusta lähtien.

Asiakasmaksulain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Hyvinvointialueen sisällä, asiakkaan asuinkunnasta riippumatta, sovelletaan yhdenmukaisia asiakasmaksuja. 

Lisätietoja

Vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander, p. 040 571 1983, tiia.tamlander@etelasavonha.fi

Eloisa hankkii vammaisten asumista 60 miljoonalla

Eloisassa on valmistunut laaja vammaisten asumispalvelujen kilpailutus. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo vuosille 2024-2026 on noin 60 miljoonaa euroa. Aluehallitus hyväksyi kilpailutuksen tuloksen osittain.

– Oleellista tässä hankinnassa on saattaa vammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetun sopimuksen piiriin koko hyvinvointialueella yhdenmukaisesti. Kyseessä on puitejärjestely jossa tilaaja ei ole sitoutunut tiettyyn hankintamäärään ja  tuotamme jatkossakin vammaisten asumista myös itse,  kertoo sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi.

Vammaisten asumispalveluista Eloista tuottaa itse 43 prosenttia ja ostopalvelua on 57 prosenttia. Vammaisten asumisen ostopalvelujen kokonaisuus on ollut järjestettynä Eloisan alueella palvelusetelillä, ostopalvelusopimuksilla sekä erillisillä maksusitoumuksilla.

– Saimme tarjouksia kohtuullisen hyvin ympärivuorokautiseen palveluasumiseen mutta kevyemmän asumisen tarjouksia olisi toivottu enemmän, toteaa Tavi.

Hankinta toteutetaan hankintalain mukaisena dynaamisen puitejärjestelyn kaltaisena hankintamenettelynä. Sopimuskauden aikana Eloisa voi ottaa puitejärjestelyyn mukaan uusia palveluntuottajia. Lisäksi puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat voivat tarjota uusia toimintayksiköitä tai uusia osa-tarjousalueita, joihin eivät ole aiemmin antaneet tarjousta.

Yhteisöllisessä asumisessa kustannukset nousivat kilpailutuksen perusteella noin 34 prosenttia. Yhteisöllisessä asumisessa on lähtötilanteessa yhteensä 180 asiakasta, joista 100 asiakasta Eloisan omissa asumispalveluissa ja 80 ostopalveluissa

– Yhteisöllisen asumisen hinnankorotukset ovat niin merkittäviä, että tarjotuilla hinnoilla ei ole mahdollista ostaa yhteisöllisen asumisen palveluja. Yhteisöllisen asumisen ja yhteisöllisen asumisen yöaikaisen hoidon hankinta täytyy keskeyttää ja kilpailuttaa uudelleen, kertoo Tavi.

Määrärahojen riittämättömyys ja korkea hinta on oikeuskäytännössä katsottu perusteeksi hankinnan keskeyttämiselle.

– Jos hintataso muodostuu kovin korkeaksi yhteisöllisessä asumisessa, harkitsemme tietysti myös oman tuotannon lisäämistä, Tavi kertoo.

Lainkaan tarjouksia ei tullut tilapäisen ja lyhytaikaien asumisen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vammaisille lapsille ja nuorille.

– On mahdollista, että tilapäistä ja lyhytaikaista asumista vammaisille lapsille ja nuorille pyritään myöhemmin kilpailuttamaan uudelleen, Tavi toteaa.

Palveluntuottajiksi on valittu kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät palveluntuottajat. Sopimuskauden aikana palveluntuottaja ja palveluasumisyksikkö valitaan lähtökohtaisesti tarjousvertailun perusteella syntyneen etusijajärjestyksen mukaisesti.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos paremmalla etusijajärjestyksellä valitulla Palveluntuottajalla ei ole tarjolla asiakkaalle soveltuvaa ja palvelupäätöksen mukaista palveluasumispaikkaa. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös tilanteessa, jossa palvelupäätöksen mukainen asiakkaan yksilöllinen palvelutarve tai muut erityiset olosuhteet tätä edellyttää tai asiakas ja hänen läheisensä toivovat etusijajärjestyksestä poikkeamista.

Palveluasumisyksikön valinnassa pyritään turvaamaan asiakkaan sosiaalisten suhteiden ja elinympäristön säilyminen.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, saara.tavi@etelasavonha.fi

Palvelupäällikkö Kirsi Ruutala, p. 040 509 3514, kirsi.ruutala@etelasavonha.fi

Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot päivitettiin

Aluehallitus päätti korottaa lastensuojelun perhehoidon palkkioita ja pitää tukiperheiden palkkiot ennallaan vuoden 2024 alusta lähtien.

Lastensuojelun kaikkiin viime vuoden voimassa olleisiin palkkioihin ja kulukorvauksiin tulee korotukset. Perhehoidon hoitopalkkion vähimmäismäärä perhehoidossa olevaa henkilöä kohden on 924,02 euroakuukaudessa vuoden alusta lukien. Hoitopalkkio nousee indeksitarkistuksen johdosta 5,07 prosenttia. Kulukorvauksia nostetaan puolestaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Lastensuojelun perhehoidon kustannukset ovat Etelä-Savon hyvinvointialueella noin seitsemän miljoonaa euroa vuodessa. Lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien kustannukset noin 18 miljoonaa euroa. Perhehoidossa on 53 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista (234) ja laitoshoidossa 47 prosenttia (207).

– Tavoitteena on edelleen kasvattaa perhehoidon suhteellista osuutta, kertoo sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi.

Lapsiperhepalvelujen palvelualueella tukiperheiden palkkot pysyvät ennallaan mutta kulukorvaukset nousevat 25 euroon (nyt 19,80 €) (tavanomaiset ruoka- ja hygieniakulut) yleisen kustannustason nousun vuoksi sekä hyvinvointialueen kilpailukyvyn lisäämiseksi.
Tukiperhepalvelu voidaan myöntää muun muassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Pääsääntöisesti palvelu voidaan myöntää 1-13-vuotiaalle lapselle.

Sopimuksella toimivia tukiperheitä Etelä-Savossa on 80 ja lapsia tukiperheissä 200. Ostopalveluna hankittua tukiperhepalvelua tarjotaan 39 lapselle.

Tukiperhetoimintaan on varattu määrärahaa vuodelle 2023 yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 määräraha on 1,45 miljoonaa euroa. Eloisa pyrkii löytämään säästöt vähentämällä ostopalveluja ja lisäämällä sopimuksella toimivien tukiperheiden osuutta.

Lisätietoja lastensuojelun perhehoidosta

Johanna Will-Orava, palvelualuepäällikkö, p. 044 794 2393, johanna.will-orava@etelasavonha.fi

Lisätietoja lapsiperhepalvelujen tukiperheistä

palvelualuepäällikkö Milla Ryynänen, p. 040 656 7488, milla.ryynanen@etelasavonha.fi

Omaishoidon ja perhehoidon palkkiot nousevat

Eloisa on päivittänyt ikäihmisten ja vammaisten omais- ja perhehoidon soveltamisohjeisiin omais- ja perhehoidon indeksin mukaiset korotukset, jotka tulevat voimaan 1.1.2024. Aluehallitus hyväksyi korotukset. 

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on ensi vuoden alusta lähtien 461,99 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 923,99 euroa kuukaudessa. Vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat vuoden 2023 tasosta 5,07 prosenttia.

Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 924,02 euroon kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita voidaan maksaa.

Lisätietoja

Ikääntyneiden palvelujen palvelualuepäällikkö Jaana Koinsaari, puh. 040 359 6930, jaana.koinsaari@etelasavonha.fi

Janne, Heikki ja Santeri
Heikki Laukkanen ja Santeri Seppälä kuuntelevat Janne Laineen muutosesitystä.

Edellinen kokous palasi esityslistalle

Kokouksen alussa käsitteli yli tunnin työjärjestyskysymyksenä edellisen 4.12. kokouksen pöytäkirjamerkintöjä. Janne Laine (kesk.) esitti, että tehdään itseoikaisu hänen näkemyksensä mukaan virheellisestä merkinnästä. Laineen mielestä edellisen kokouksen pöytäkirjasta puuttui hänen esittämänsä työjärjestyspuheenvuoro, jonka mukaisesti talousarvio olisi jaettu käsiteltäviin osiin ja että jääviydet olisi käsitelty kunkin kohdan yhteydessä.

Äänin 7-6 aluehallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi. Seuraavaksi aluehallitus äänesti siitä, käsitelläänkö asia esityslistan seuraavassa kohdassa 368 vai kokouksen lopussa kohdassa 378. Äänin 7-6 asia päätettiin käsitellä seuraavassa pykälässä 368.

Lopulta äänestettiin puheenjohtaja Heikki Laukkasen ja Laineen alkuperäisen esitysten välillä. Puheenjohtajan esitys oli, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa ja pyydetään kirjalliset lausunnot Hyvil Oy:ltä ja Eloisan omilta lakimiehiltä. Äänin 7-6 asian käsittely jatkuu puheenjohtajan esityksen mukaisesti seuraavassa kokouksessa.

Puheenjohtaja Laukkasen ja kokouksen enemmistön mukaan esteelliset eivät voi tehdä koko pykälän aikana esityksiä. Tämän johdosta Laineen työjärjestysesityksiä ei otettu käsittelyyn edellisessä talousarviota käsitelleen kokouksen pykälässä eikä siten myöskään merkitty pöytäkirjaan.

Aluehallitus käytti otto-oikeutta äitiysneuvoloista

 Aluehallitus äänesti ottokelpoisista asioista. Sanni Saari (kesk.) esitti muutosta terveyspalvelujen johtajan päätökseen äitiysneuvoloiden keskittämisestä. Hallitus päätti äänin 8-5 käyttää asiassa otto-oikeutta.

Asia tuodaan valmisteltuna seuraavaan kokoukseen.

Aluehallitus äänesti valtuuston kokouksen päätösten toimeenpanosta

Aluevaltuuston päätökset pantiin yksimielisesti täytäntöön. Aluehallitus päätyi äänestämään täytäntöönpanoon liittyvästä lisäyksestä.

Aluevaltuusto oli päättänyt, että tilojen muutoksilla ja tiivistämisellä ei saa heikentää soteasemien palveluvalikoimaa.

Janne Laine esitti, että aluehallitus antaa virkajohdolle toimeksiannon valmistella aluehallitukselle aluevaltuuston päätökseen perustuvan toimintaohjeen antamiseksi virkahenkilöille. Esityksen mukaan sote-asemien palveluvalikoiman muutokset tulee valmistella aluehallituksen kautta aluevaltuuston päätettäväksi ja raportoida muutokset aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Äänin 7-6 Laineen esitys hyväksyttiin.


Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi