Siirry sisältöön

Potilaslakia sovelletaan kaikkeen terveydenhuoltoon sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettaviin terveydenhuollon palveluihin.

Potilaan oikeudet

Terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon 

 • Käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa 

Hyvään kohteluun 

 • Potilaan hoito on järjestettävä niin, että asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. 
 • Potilaan hoidossa ja kohtelussa on otettava huomioon äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri mahdollisuuksien mukaan. 
 • Terveyspalveluja on annettava yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi iästä, terveydentilasta tai vammaisuudesta. 

Itsemääräämisoikeus 

 • Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänen suostumuksellaan. 
 • Alaikäisen potilaan mielipide huomioidaan, kun hän on riittävän kehittynyt ilmaisemaan sen. 
 • Alaikäisen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa hoitoa. 

Tiedonsaanti 

 • Potilaalle annetaan tietoa terveydentilastaan ja hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista. 
 • Potilas voi myös kieltäytyä hänelle tarjotusta tiedosta. 
 • Potilas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. 
 • Jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan jonottamisen syy ja sen arvioitu kesto. 

Hoitosuunnitelma 

 • Potilaalle on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma 

Oikeusturvakeinot 

 • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhoidon yksikölle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle 
 • Potilasvahingosta voi tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen 
 • Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiavastaava, joka tiedottaa potilaan oikeuksista ja avustaa tarvittaessa oikeusturvakeinojen käyttämisessä 

Terveydenhuollon asiakkaan henkilötietojen käsittely 

Hyödylliset linkit

Sivua muokattu 2.1.2024