Siirry sisältöön

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lakia sovelletaan sekä julkiseen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet asiakaslain mukaan

Palvelun laatu

 • Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa

Kohtelu

 • Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun ilman syrjintää ja asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.
 • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä asiakkaan äidinkieli ja kulttuuritausta.

Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen

 • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan.
 • Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Asiakkaan asia on käsiteltävä ja ratkaistava asiakkaan etu huomioon ottaen. Jos täysi-ikäinen ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan, omaisen tai muun läheisen kanssa.
 • Alaikäisen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Tietojen antaminen asiakkaalle

 • Asiakkaalla on oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista seikoista, joilla on merkitystä hänen asiassaan.
 • Asiakas saa tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
 • Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
 • Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Päätös ja palvelusuunnitelma

 • Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti.
 • Pääsääntöisesti asiakkaalle on laadittava palvelusuunnitelma.

Oikeusturvakeinot

 • Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta.
 • Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kantelu sosiaalihuollon valvontaviranomaisille.
 • Hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaava avustaa tarvittaessa esimerkiksi muistutuksen teossa ja antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista.

Sosiaalihuollon asiakkaan henkilötietojen käsittely

Hyödyllisiä linkkejä

Sivua muokattu 2.1.2024