Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Hyvinvointialueen ja Etelä-Savon yhteisöjen yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Yhteisöavustuksilla ja järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla hyvinvointialue tukee sellaista yhteisöjen toimintaa, joka edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä lisää osallisuutta. Lisäksi hyvinvointialue edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Etelä-Savon hyvinvointialueen yhteisöavustusten haku vuodelle 2024 on päättynyt 15.1.2024

Yhteisöavustus on sidottu hyvinvointialuevaltuuston hyväksymään talousarvioon, jonka vuoksi päätös avustuksista tehdään talousarvion puitteissa 28.2.2024 mennessä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen myöntämän järjestöavustuksen käyttö vuodelle 2023 tulee raportoida 29.2.2024 mennessä

Raportin tulee sisältää kuvaus avustetusta toiminnasta sekä talousraportti avustuksen käytöstä. Talousraporttiin voi käyttää esimerkiksi tätä mallipohjaa. Lisäksi yhdistys toimittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilinpäätöskertomuksen niiden valmistuttua, kuitenkin 31.5.2024 mennessä.

Raportointi tapahtuu sähköisen asioinnin kautta, palveluryhmästä yhteisöjen palvelut: siirry sähköiseen asiointiin tästä.

Yhteisöavustusten muodot

Harkinnanvaraisten yhteisöavustusten muotoja sote- ja pelastusalan toimijoille on kolmea erilaista. Yhteisö voi saada vain yhtä avustusta kerrallaan toimintaansa.

Yhteistyösopimus toimii hyvinvointialueen lausuntona yhteisölle rahoituksen hakemisessa.

 • Hyvinvointialue voi yhteistyösopimuksella puoltaa toimintaa, johon hakija hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta.
 • Yhteistyösopimusta voi edeltää joissakin tapauksissa aiesopimus.
 • Yhteistyö- ja aiesopimuksista neuvotellaan toimialojen kanssa.

Hyvinvointialueen yhteisöavustuksella tuetaan asiakaslähtöistä kansalaistoimintaa, jota yhteisö määrittelee ja tuottaa omien voimavarojensa mukaisesti.

 • Harkinnanvaraisen yhteisöavustukseen käytettävä summa määräytyy valtuuston hyväksymässä talousarviossa.
 • Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta paikallisella tasolla. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toimintaa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa toteuttamaan hyvinvointialueen strategisia tavoitteita. Hakuaika ilmoitetaan erikseen.
 • Päätöksen tekee Hyte-lautakunta.
 • Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhdistyksien ja yhteisöjen säännöllisen tavoitteellisen toiminnan tukemiseen tai esimerkiksi toimintaa tukevan hankkeen omavastuuosuuteen. Toiminta-avustusta voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös häiriötilanteisiin liittyvään toimintaan. Toiminta-avustusten haku on kerran vuodessa.
 • Hyvinvointialue jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien toimintojen kesken kokonaisharkinnan avulla. Maksatus tehdään hakemusten ja käsittelyn perusteella.

Kumppanuussopimuksessa sovitaan, millaista yhteisölähtöistä apua kumppani tuottaa ja millainen toiminta sisältyy yhteisöavustukseen. Lisäksi toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan.

 • Kumppanuusavustus tarkoittaa laaja-alaista toimintaa, joka edesauttaa hyvinvointialueen strategian mukaista toimintaa ja tukee vahvasti tuotannon omia asiakasprosesseja. Toiminta kohdistuu koko maakunnan alueelle. Avustuksesta sovitaan toimialan kanssa, joka neuvottelee tarvittavista yhteistyökäytännöistä avustettavan yhteisön kanssa huomioiden sujuvat asiakas- ja palveluprosessit.
 • Päätöksen ja yhteistyösopimuksen kumppanuusavustuksesta tekee toimiala oman talousarvionsa puitteissa.
 • Kumppanuusavustuksilla hyvinvointialue sitoutuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.
 • Tavoitteena on kehittää yhdessä kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita ja/tai hyvinvointia ja terveyttä tukevia toimintoja.
 • Kumppanuusavustuksissa on samat yleisehdot ja periaatteet kuin toiminta-avustuksilla, mutta niissä on kyse toiminnasta, jonka perusrahoitus tulee esimerkiksi STEA:lta tai ESR-hankerahoituksena ELY-keskukselta. Hyvinvointialueen avustus toimii tällöin toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.
 • Kumppanuusavustuksissa noudatetaan neuvottelu- ja sopimusmenettelyä, jonka tavoitteena on useamman vuoden sopimus ja yhteistyö. Avustus myönnetään kokonaisharkinnan perusteella.

Avustusta voidaan myöntää:

 • Rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille, jotka toimivat Etelä-Savossa paikallisesti tai alueellisesti.
 • Yhteisöille, joiden toiminta ennaltaehkäisee sairauksien tai lisäsairauksien syntymistä ja tukee arjen toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä ennalta ehkäisten sote-palvelujen tarvetta.
 • Yhteisöille, joiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toiminta lisää Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaiden voimavaroja ja hyvinvointia. Yhteisön toiminta kaventaa väestönryhmien välisiä hyvinvointi-ja terveyseroja.
 • Yhteisöille, joiden toiminta edistää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa.
 • Yhteisöille, joiden toiminta on kaikille avointa ja toimintaan on helppo tulla mukaan.
 • Yhteisöt voivat hakea avustusta yhdessä tai toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytyksiä:

 • Avustus on käytettävä suoraan kansalaistoimintaan, vertais- ja vapaaehtoistyöhön tai yleishyödylliseen tukeen ja toimintaan tai kehittämistoiminnan osarahoitukseen.
 • Avustuksen saajan on kerrottava yleishyödyllinen toimintansa sovitulla yhteisöjen yhteistyöalustalla.
 • Avustusta hakevan yhteisön toiminnan tulee olla dokumentoitua vähintään vuoden ajalta.
 • Hakijan on annettava suunnitelma ja selvitys avustuksen käyttämisestä hyvinvointialueelle kirjallisesti. Selvitys sisältää virallisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
 • Järjestöavustusta ei voida käyttää toimintaan, johon on haettu muuta avustusta, esimerkiksi valtion ruoka-aputoimintaa. STEA-tai ESR-rahoitus voi olla täydentävänä rahoitusosuutena.
 • Mikäli avustusta ei ole osittain tai kokonaan käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, on käyttämättä jäänyt tai muuhun tarkoitukseen käytetty avustus tai sen osa palautettava hyvinvointialueelle, mikäli muuta ei sovita.

Yksi yhteisöavustuksen saamisen edellytyksistä on, että avustuksen saajan on kerrottava yleishyödyllinen toimintansa sovitulla yhteisöjen yhteistyöalustalla

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön tiedot on esiteltävä joko lähellä.fi -alustalla tai suoraan palvelutietovarannossa.

Mikäli tarvitset apua tietojen päivittämiseen lähellä.fi -sivustolle tai palvelutietovarantoon, olethan yhteydessä laura.kalviainen@etelasavonha.fi, autamme mielellämme.

Lisätietoja antaa:

Mari Teittinen
hankejohtaja
mari.teittinen@etelasavonha.fi
044 417 3981

Tee hakemus tai raportti

Kannettava tietokone Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivu ja chat auki Siirry sähköiseen asiointiin

Talousarviolomake

Microsoft Excel logo Lataa tästä mallipohja

Hyvinvointikertomus

Lue lisää

Yhteisöille

Kuvituskuva Lue lisää