Siirry sisältöön

Ikääntyneiden perhekoti

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto, joka tukee toimintakykyä. Perhehoidon vahvuuksia ovat pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja kodinomainen ympäristö. Se mahdollistaa yksilöllisen hoivan ja huolenpidon pienessä ryhmässä ja samojen hoitajien toimesta.

Osavuorokautinen perhehoito
Osavuorokautinen perhehoito tukee ikääntyvän kotona asumista ja omaishoitajuutta. Osavuorokautinen perhehoito voi toimia omaishoitotilanteessa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämisen muotona, mikäli ympärivuorokautinen hoito ei ole tarpeen tai mahdollista. Osavuorokautinen perhehoito on perhekodissa tapahtuvaa hoitoa.

Lyhytaikainen perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito tukee ikääntyvän kotona asumista ja omaishoitajuutta. Lyhytaikainen perhehoito voi olla säännöllisiä vuorohoitojaksoja kotona asumisen tukena, omaishoitajan vapaapäivien sijaishoitoa, toipilasjakso ennen sairaalasta omaan kotiin kotiutumista sekä erilaisia arviointi- tai kuntoutumisjaksoja (esim. vuorokausirytmin oikaisemiseksi, virkistykseksi tai oman asunnon muutostöiden ajaksi). Lyhytaikainen perhehoito on perhekodissa tapahtuvaa hoitoa.

Kiertävä perhehoito
Kiertävä perhehoito tukee ikääntyvän kotona asumista ja omaishoitajuutta. Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito kiertävän perhehoitajan toimesta mahdollistaa ikääntyneelle tutun ja turvallisen ympäristön. Perhehoito hoidettavan kotona voi toimia omaishoitajan vapaan järjestämisessä tai kotona asumisen tukemisessa.

Pitkäaikainen perhehoito
Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhekotiin perheen jäseneksi.

Perhekoteja ja perhehoitajia on erilaisia: maaseudun rauhassa tai kaupungissa, lemmikkieläimillä tai ilman. Perhekoti on perhehoitajan ja hänen perheensä koti eli perhekodissa voi olla muitakin asukkaita kuin perhehoitaja ja -hoidettavat.

Tietoa palvelusta

Mikäli olet tai läheisesi on kotihoidon asiakas, ota perhehoidon hakeminen puheeksi hoitajan kanssa.

Voit myös ottaa yhteyttä Ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjauksen tavoitat puhelimitse tai sähköisesti chatissa ja kiireettömällä yhteydenottopyynnöllä, jotka löydät Eloisan verkkosivuilta.

Voit hakea palvelua myös täyttämällä iäkkäiden palvelujen hakemuksen Eloisan verkkosivuilla.

Jos olet arjessasi kohdannut ikääntyneen, joka mielestäsi tarvitsisi asumispalveluita, voit tehdä hänestä Huoli-ilmoituksen (Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen) Eloisan verkkosivuilla.

Puhelinasiointi

Asiakasohjaus ikääntyneille

Saat ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden palveluista.

Soita: +358 15 211 557

Palveluajat

ma–pe 09:00–15:00

Linkit

Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohje 2024 (pdf)

Tämä soveltamisohje sisältää tietoa siitä, miten Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää, tuottaa ja toteuttaa omaishoitoa tukevia palveluja. Soveltamisohjeessa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, tunnistamisesta omaishoidon päättymiseen liittyviä ja sitä tukevia käytäntöjä sekä omaishoitajien tuen eri muotoja ja niiden toteutusta. Lisäksi soveltamisohjeessa linjataan yhtenäiset periaatteet omaishoidon toteuttamiseen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Soveltamisohje turvaa yhdenvertaiset, yhteneväisellä tavalla koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut ja luo perustan kaikkien osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Soveltamisohjeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia:

 • Laki omaishoidon tuesta (937/2005)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, asiakaslaki (812/2000)
 • Asiakasmaksulaki (939/2005)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
 • Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
 • Kunnallinen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (549/2003)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lastensuojelulaki (417/2007)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
 • Perhehoitolaki (263/ 2015)

  Omaishoidon palvelulupaus omaishoidettavalle ja omaishoitajalle:

  Omaishoitoperheet ovat yhdenvertaisia ja perheet osallistuvat palveluidensa suunnitteluun sekä arviointiin.
  Omaishoitoperheelle turvataan yhdessä sovitut, oikea-aikaiset ja yksilölliset palvelut.

Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohje 2024 (pdf)

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon soveltamisohje 2024 (pdf)

Tässä soveltamisohjeessa kuvataan, kuinka Etelä-Savon hyvinvointialueella toteutetaan ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Soveltamisohjeen tavoitteena on yhtenäistää perhehoidon toteuttamistapa Etelä-Savon hyvinvointialueella. Perhehoidon soveltamisohje ohjaa perhehoitoa järjestävää hyvinvointialuetta, perhehoidossa olevaa henkilöä ja perhehoitajaa. Soveltamisohje turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan sekä kaikkien osapuolien oikeudet ja velvollisuudet.
Soveltamisohjeessa kuvataan perhehoidon keskeiset käsitteet, perhehoidon toteuttaminen, korvausperiaatteet, perhehoitajan asema, tuen muodot sekä niiden toteuttaminen. Perhehoitoon liittyvä lainsäädäntö on koottu liitteeseen 1.
Etelä-Savon aluehallitus hyväksyy soveltamisohjeessa olevat perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset sekä asiakasmaksut Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisessa toimielimessä. Soveltamisohjetta päivitetään ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon koordinaattorien toimesta vuosittain huomioiden muun muassa indeksikorotukset perhehoidon palkkioihin, kulukorvauksiin ja asiakasmaksuihin. Muita muutoksia soveltamisohjeeseen tekee tarvittaessa hyvinvointialueen perhehoidon työryhmä, jossa on mukana perhehoitajien edustaja. Tämän työryhmän tekemät muutokset hyväksytään hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisessa toimielimessä.

Perhehoidon Palvelulupaus:

Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan / asiakassuunnitelmaan. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena, joko päivä- tai yöaikaisena. Perhehoito tapahtuu perhehoitajan tai asiakkaan yksityiskodissa.
Soveltamisohje ja säännöllinen palautteiden kerääminen sekä yhteistyö perhehoidon koordinaattorin sekä perhehoidon palveluohjaajan ja perhehoitajan, asiakkaiden ja heidän omaisten sekä muiden perhehoidon yhteistyö tahojen välillä turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan.

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon soveltamisohje 2024 (pdf)

Verkkoasiointi

Iäkkäiden palvelujen hakemus

Voit hakea tällä hakemuksella iäkkäille myönnettäviä sosiaalipalveluja. Sinuun otetaan yhteyttä hakemuksen jatkokäsittelyä varten. Jos olet uusi asiakas, hakemuksen käsittely voi edellyttää palvelutarpeen arviointia.

Iäkkäiden palvelujen hakemus

Kiireetön yhteydenottopyyntö

Kiireettömissä asioissa voit jättää yhteydenottopyynnön. Otamme sinuun puhelimella yhteyttä toivomanasi ajankohtana.
Yhteydenottopyyntö ei vaadi tunnistautumista (pankki- tai mobiilivarmenteen kautta).
Huomioithan, että kirjoitat puhelinnumerosi oikein.

Kiireetön yhteydenottopyyntö

Lomakkeet

Palvelupaikat