Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Uutiset

Kotihoidon vetovoimaposti 1/23

Julkaistu: 23.2.2023, klo 10:31

Hyvää alkanutta vuotta 2023 uuteen Eloisaan kotihoitoon!

Tulevaisuus kotona -hankkeen vuosi on alkanut työntäyteisesti, mutta hyvillä mielin ja innokkaina jatkamme kotihoidon kehittämistyötä. Vetovoimapostia julkaistaan myös tänä vuonna tuttuun tapaan kuukausittain eri teemoilla. Tammikuun postissa kerrotaan kotihoidon henkilöstölle syksyllä 2022 tehdystä kyselystä. Tulossa on myös kotihoidon vetovoimaa itsearviointimittarin avulla -kysely, josta kerromme enemmän postin loppupuolella.

Työntekijöiden ideoita käytäntöön

Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin lokakuussa kysely, jolla haluttiin saada selville työntekijöiden mielestä tärkeimmät kehittämiskohteet sekä olemassa olevat hyvät käytännöt ja ideat vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja palveluiden parantamiseksi entisestään. Kyselyyn vastasi 64 työntekijää – kiitos kaikille siitä!

Kyselystä selviää, että kotihoidon toimintatavoissa on alueellisia eroja. Kotihoidossa on paljon toimenpiteitä vaativia kehittämiskohteita, mutta myös hyviä olemassa olevia käytäntöjä riittää jaettavaksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhteisen kotihoidon kehittämistyössä. Pitkän aikavälin tavoitteenahan meillä kaikilla on saada aikaan Etelä-Savoon Suomen paras kotihoito niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Työolot kuntoon

Yhteiset pelisäännöt, hyvä tiimihenki, säännölliset palaverit, hyvä yhteys esihenkilöön, palautteen antaminen ja saaminen, informaatiotulvan hallinta sekä mahdollisuus osallistua kehittämiseen nousivat esiin perustavaa laatua olevina asioina liittyen työoloihin. Ulkoisen viestinnän parantamiseksi halutaan yhteiskehittämistä, aikaa viestintään, tapahtumia, teemapäiviä ja infoja. Lisäksi toivotaan hyvää työvaatetusta sekä työkenkiä.

Osaava ja riittävä henkilöstö

Vastauksissa korostuu hyvän ja laadukkaan perehdytyksen turvaaminen. Sovellusten ja tietokoneohjelmien käyttöön toivotaan tukea. Palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäisen työvälineen, eli omavalvontasuunnitelman toimeenpano vaatii vielä lisää tukea, sillä sen sisältö ja tarkoitus ei ole kaikkien tiedossa. Henkilöstö toivoo erityisesti panostettavan henkilöstön riittävyyteen ja toimenpiteisiin sen parantamiseksi osana laadun hallintaa. Keinoksi esitetään omavalvontasuunnitelmien läpikäyntiä tiimeissä säännöllisesti esimiehen toimesta ja hoitajamitoituksen huomiointia.

Asiakaslähtöisyyden turvaaminen

Asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi tarvitaan vastausten mukaan yhteisiä pelisääntöjä, tasavertaisia palveluita ja palvelun tarpeen arviointia, asiakkaiden osallisuuden lisäämistä sekä hyvää viestintää työntekijöiden, asiakkaiden ja omaisten välillä.
Moniammatillisuus nähdään tärkeänä asiana ja erityisesti toimivaa lääkärikonsultaatiota, arviointitiimien hyödyntämistä, sosiaaliohjauksen vahvistamista, kuntoutuksen sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidon tukea ja yhtenäisiä käytäntöjä toivotaan lisää.
Kotihoidon tavoitteet ja seurantamittarit vaativat myös yhtenäistämistä sekä käytäntöön viemistä, sillä ne ovat monille vielä tuntemattomia.

Alla olevaan listaan on koottu toimenpiteitä, joihin hankkeessa tartumme. Muut toimenpide-ehdotukset viemme tiedoksi johdolle. Eloisan tavoitteena on olla paras työnantaja ja sitä ei kukaan saavuta yksin. Meillä jokaisella on oma roolimme siinä, millaisen työpaikan me teemme ja tukea saamme mm. henkilöstöpalveluilta ja johdolta. Esimerkiksi työkenkäasia on jo selvityksen alla.

Yhteiset toimintatavat: pelisäännöt, palaverikäytännöt, osallistava johtamistyyli
Henkilöstöresurssien koordinoinnin malli
Työhyvinvoinnin yhteisöllisen kehittämisen malli (työhyvinvointimittarit käyttöön tiimeihin)

Yhtenäiset perehdytyksen työkalut ja käytännöt:
Sähköinen perehdytysalusta, Intro, Seppo- perehdytyspeli, suositukset/ohjeet perehdytyksen järjestämisestä

Kotihoidon muutosagenttikoulutukset tiimien tueksi
Ohjeita perehdytyssisältöihin
Välitetään työntekijöiden toiveet ja palaute koskien yhtenäistettäviä mobiilijärjestelmiä

Laaditaan yhtenäiset toimintakäytänteet osana omavalvontasuunnitelmia mm. asiakkaiden osallisuuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi

Käynnistetään gerontologisen sosiaalityön tiimi
Moniammatillisen ja monialaisen LISSU–liikkuvan yksikön pilotti
Arkikuntoutuksen ja kotikuntoutuksen yhtenäiset prosessit (Tulsote-ohjelma)

Koulutusta, videoita, toimintaohjekortit hoidon tarpeen arviointiin ja konsultaatioihin

Yhtenäinen visuaalinen omavalvontasuunnitelmapohja, jossa määritellään tavoitteet ja tiedolla johtamisen mittarit sekä osallistavat toimintatavat niiden käsittelyyn.

Viestitulvaa hallitseva viestintämatriisi kotihoidon käyttöön

Ikääntyneiden palveluiden viestintää tukeva malli: työn ja palveluiden tunnetuksi tekeminen. Työntekijöiden ja asiakkaiden ääni kuuluviin

Kerro näkemyksesi ikääntyneiden palvelujen, erityisesti kotihoidon vetovoimasta!

Tulevaisuus kotona -hanke selvittää kotihoidon vetovoimaa itsearviointimittarin avulla. Työntekijät saavat esihenkilön kautta linkin kyselyyn, johon voi vastata mobiililaitteella tai tietokoneella. Kyselyn alussa on muutama taustatietokysymys ja itse kyselyssä arvioidaan yhdeksän veto- ja pitovoimatekijää. Teemojen alla on erilaisia väittämiä, joihin vastataan 5-portaisen asteikon avulla.

Kyselyn vastausten avulla kehitetään Eloisan toimintaa. Yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Ole aktiivinen ja anna tietoa toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi!

Lisätietoa ja teknistä tukea kyselyyn liittyen antavat hankekoordinaattorit Anne Partti, puh. 040 359 7096 ja Katja Toivainen, puh. 040 359 9426.