Siirry sisältöön


Iäkkäiden palveluja uudistetaan kansallisen laatusuosituksen mukaisesti. Tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten ikäihmisten palveluja sekä niiden laatua ja saatavuutta.

Mitä hankkeessa tehdään?

Kehitystyötä tehtiin osana Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelmaa. Hankkeen kehitystyötä olivat muun muassa:

Lissu on pyörillä kulkeva sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö, joka liikkuu hyvinvointialueen sisällä joustavasti ilman rajoja. Liikkuvan yksikön avulla turvataan haja-asutusalueiden palveluja ja lisätään palvelujen tasa-arvoisuutta.

Lissun tehtäviin kuuluu ikääntyneiden lakisääteisten ympärivuorokautisten palveluiden turvaaminen, yhteistyötahojen konsultointi, kotisairaalatoiminnan ja sen laajenemisen tukeminen sekä palliatiivisten ja saattohoitoasiakkaiden hoito. Lissu soveltuu yöaikaisten turva-auttajakäyntien tukemiseen, äkilliseen hoidon tarpeen arviointiin, sairaanhoitoon ja jatkohoidon turvaamiseen. Lissu toimii nykyisiä toimintamalleja ja digitaalisia palvelukanavia kehittäen.

Lissun toiminnan kehittäminen tapahtuu monialaisesti ja moniammatillisesti, yhdistäen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita. Monialaisella yhteistyöllä tavoitellaan turvallista, asiakaslähtöistä ja taloudellisesti kestävää tapaa tuottaa palveluita kotona asumisen edistämiseksi.

Kehitämme ikääntyneille tarjottavia sosiaalityön palveluja. Tarkoituksena on tukea ikäihmisiä entistä paremmin haastavissa sosiaalisissa tilanteissa ja toimia ennakoiden, jolloin tukea tarjotaan jo ennen tilanteen hankaloitumista.

Sosiaalityön mallin tavoitteena on lisätä gerontologista osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden koko kentällä, jotta ikäihmisen tarpeet ja tukemisen keinot tunnistetaan riippumatta siitä, missä tai kenen kanssa hän asioi. Mallia työstetään yhdessä alueen sosiaalityöntekijöistä muodostuvan tiimin, sosiaalihuollon muiden asiantuntijoiden sekä ikäihmisten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaalityön ja erityisen tuen tarve iäkkäiden asiakkaiden kohdalla liittyy käytännössä usein esimerkiksi kaltoinkohteluun, asumisen haasteisiin, riippuvuuksiin, väkivaltaan, psykososiaalisen tuen tarpeeseen, yksinäisyyteen sekä kuolemaan.

– Otamme käyttöön kotihoidon työhyvinvointia tukevan mallin
– Kehitämme laadukasta perehdytystä ja tuemme digitaalista osaamista
– Yhtenäistämme toimintamallit henkilöstöresurssien hallintaan kotihoidossa
– Laadimme sisäisen viestinnän matriisin ikääntyneiden palveluihin tiedonkulun varmistamiseksi

Laadimme yhtenäisen omavalvonnan suunnittelun ja toimeenpanon mallin, jossa keskiössä on osallistava tiedolla johtaminen ja valmentava johtajuus.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää vahvaa monialaista yhteistyötä, sekä henkilöstön, johdon, sidosryhmien ja ikääntyneiden osallistamista. Ikääntyneiden palvelujen erilaiset hyvät käytännöt ja toimintamallit yhtenäistetään koskemaan koko hyvinvointialuetta. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta ajalla 1.1.2022-31.12.2023.

Lisätietoja hankkeesta Innokylässä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/etela-savo-tulevaisuus-kotona-hanke


Susanna Lempiäinen | Hankepäällikkö
Omavalvonta
susanna.lempiainen@etelasavonha.fi, 040 359 7097

Anne Partti | Hankekoordinaattori
Työhyvinvointi, perehdytys
anne.partti@etelasavonha.fi, 040 359 7096

Jenni Palo | Hankekoordinaattori
Kotihoidon koordinointi ja resurssien hallinnan edistäminen
jenni.palo@etelasavonha.fi, 040 656 7750

Katja Laitinen | Hankekoordinaattori
24/7 toiminta, digitaaliset ratkaisut ja osaaminen
katja.laitinen@etelasavonha.fi, 040 359 9426

Pia Martikainen | Hankekoordinaattori
Hankesihteeri, viestintä
pia.martikainen@etelasavonha.fi, 040 359 7937

Tiina Mustonen | Hankekoordinaattori
Gerontologinen sosiaalityö
tiina.mustonen@etelasavonha.fi, 040 359 9160