Siirry sisältöön

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Etelä-Savossa asuville pienituloisille ja vähävaraisille yksityishenkilöille. Sen tarkoituksena on lisätä hyvinvointialueen asukkaiden talouden hallintaa, ehkäistä ylivelkaantumista ja edistää itsenäistä suoriutumista.

Toimi näin

Sosiaalista luototusta voit hakea ottamalla yhteyttä työikäisten sosiaalipalvelujen neuvontaan (Mikkeli) puhelimitse tai jättämällä sähköpostitse yhteydenottopyynnön osoitteeseen aikuissosiaalityo.mikkeli@etelasavonha.fi

Aluksi sosiaalialan ammattilainen tekee kanssasi alkukartoituksen, jossa lasketaan sinun maksuvarasi. Maksuvaralaskelmassa käydään läpi kuukausittaiset tulosi ja menosi. Sen avulla nähdään täyttyvätkö sosiaalisen luototuksen myöntämisen ehdot. Alkukartoituksen jälkeen sovimme tapaamisen hakemuksesi täyttöön.

Sosiaalisen luototuksen hakemusta varten tarvitset tositteet tuloista, menoista, varoista, kaikista veloista, verotuspäätöksen, luottotietorekisteriotteen ja pankkitiliotteet kaikilta tileiltäsi vähintään kolmelta kuukaudelta. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä saat ajanvarauksen yhteydessä. Liitetiedot tarvitaan, jotta pystymme arvioimaan sinun todellisen taloudellisen tilanteesi.

Sosiaalisen luototuksen hakemuksen käsittelyaika on yksilöllinen, mutta useimmiten päätöksen sosiaalisesta luototuksesta saat keskimäärin 1 - 2 kuukaudessa. Takaisinmaksuehdoista sovitaan yksilöllisesti maksukykysi mukaan. Sosiaalisesta luototuksesta peritään kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain mukainen viitekorko.

Mikäli sinulla ilmenisi sosiaalisen luototuksen myöntämisen jälkeen vaikeuksia huolehtia takaisinmaksusta maksusuunnitelman mukaisesti, sinun tulee heti ottaa yhteyttä työikäisten sosiaalipalveluihin. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja takaisinperintään.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalisen luototuksen myöntämisen ehdot:

• Hakijan kotikunta on Etelä-Savon hyvinvointialueella.
• Velkojen enimmäismäärä on enintään 8 000 euroa.
• Asiakkaalla on kyky suoriutua takaisinmaksusta.
• Asiakkaalla tulee olla maksuvaraa maksaa luotto takaisin 5 vuodessa.
• Luotto edellyttää säännöllisiä tuloja kuten palkkaa, eläketuloa tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle.
• Kelan perustoimeentulotuesta ei synny riittävää maksuvaraa.
• Hakijan taloudellinen tilanne on vakiintunut, esim. uutta velkaa ei synny.
• Hakijalla ei ole realisoitavaa varallisuutta tai säästöjä.
• Hakijalla ei ole puuttuvien vakuuksien tai luottomerkinnän vuoksi mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa tai säästää kohtuullisessa ajassa tarvitsemansa luoton määrän.
• Hakija ei ole velkajärjestelyssä.
• Hakijalle ei ole myönnetty toisen kunnan/hyvinvointialueen sosiaalista luototusta tai Takuusäätiön järjestelylainaa.
• Yritystoiminnan rahoittamiseen ei myönnetä sosiaalista luototusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet.

Sosiaalisista luotoista vastaa hyvinvointialue.


Liittyviä palveluita