Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Kestävän kasvun Eloisa (RRP2) hankkeessa laajennetaan Etelä-Savon hyvinvointialueen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden, kuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kuvituskuva

Tavoitteenamme on koostaa hyvinvointialueelle sekä Etelä-Savon alueella toimiville kunnille ja järjestöille yhtenäinen toimintamalli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palvelujen tarjoamiseen ja asiakasohjaukseen.

Uusi digitaalinen hyte-palvelutarjotin

Yhtenäisen toimintamallin luomisen jälkeen alueen hyte-palveluja kootaan uudelle digitaaliselle palvelutarjottimelle asiakkaiden ja ammattilaisten helposti löydettäväksi.

  • Kehitämme ja käyttöönotamme digitaalisen palvelutarjottimen, johon
    koostetaan alueen hyte-palveluja, hyvinvointitarkastuksia ja itsehoidon välineitä, jolloin sekä asiakas että ammattilainen löytää tiedot yhdestä paikasta.
  • Palvelutarjottimelle kootaan myös kulttuurin, liikunnan ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseen.

Tarkoituksena on kohdentaa palveluja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville asiakasryhmille, kuten nuorille ja nuorille aikuisille, joilla jo on tai on riski mielenterveys- ja/tai riippuvuusongelmiin, pitkäaikaissairaille, ikääntyneille sekä omaishoitajille. 

Kehitystyötä tehdään yhdessä Etelä-Savon alueen eri toimijoiden, Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) pyritään vähentämään sote-palvelujen tarvetta

Etelä-Savon hyvinvointialueella halutaan keskittyä ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään hoitoon, jota hyte-palvelut tarjoavat. Monialaisella palvelukonseptilla ja palvelutarjottimella pyritään kohentamaan alueen asukkaiden hyvinvointia ja kannustetaan hyödyntämään itsehoidon välineitä. Hyte-palveluilla tarjotaan apua muun muassa mielenterveyden vahvistamiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kurkkaa THL:n video kansallisesta kehitystyöstä:

https://www.youtube.com/watch?v=wJBtQR9FopA 

Sujuvoitamme pitkäaikaissairaiden hoitopolkuja ja uudistamme palvelutarjontaa. Tarkoituksenamme on parantaa pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuutta ja sujuvuutta sekä kiireettömään hoitoon pääsyä.

1. Pilotoimme pitkäaikaissairaiden digitaalisia hoitopolkuja sekä etämittaamista osana digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa.

2. Yhtenäistämme omahoidon tuen palvelua sekä omavalmennussovellusta, joiden avulla pitkäaikaissairasta voidaan osallistaa entistä paremmin oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen.

3. Jalkautamme jatkuvan asiakaslähtöisen palvelujen kehittämisen kulttuuria.

4. Tarjoamme digitukea sekä asiakkaille että ammattilaisille.

Pitkäaikaissairaiden hoitopolkuja uudistetaan tiiviisti yhdessä hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Laajennamme ikääntyneiden digitaalisia ja moniammatillisia palveluja, jotta ikääntyneen väestön palvelut voidaan jatkossakin turvata asuinpaikasta ja hoitoisuudesta riippumatta.

1. Keskitämme ikääntyneiden digipalvelujen koordinoinnin ikääntyneiden etäpalvelukeskukseen, joka palvelee alueen asiakkaita etähoidon ja turvapalveluiden toteuttamisessa sekä omaishoidon tukemisessa. Ikääntyneiden etäpalvelukeskus toimii osana digitaalista sosiaali- ja terveyskeskusta.

2. Kartoitamme teknologian käyttömahdollisuuksia ja tarpeita eri asumisen muodoissa, jonka jälkeen yhtenäistämme kotiin vietävät hyvinvointiteknologia ja digitaaliset palvelut koko hyvinvointialueen kattaviksi.

3. Otamme käyttöön systemaattisen tuen etäpalvelun omaishoitajille, joka sisältää digitaalisen hyvinvointikyselyn ja etävastaanoton.

4. Pilotoimme tekoälyratkaisua hoitoisuuden ja ongelmien tunnistamisessa, sekä tietojohtamisen tukemisessa. Pilotin pohjalta luomme mallin tekoälyn hyödyntämisestä ikääntyneiden palveluissa.

5. Rahoitamme Lissu – liikkuvan yksikön toimintaa, joka vie sairaalatasoista hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia iäkkäiden ja parantumattomasti sairaiden koteihin Eloisan itäisellä alueella.

Yhtenäistämme alueen nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluja, jotta voimme purkaa hoitojonoja, edistää hoitotakuun toteutumista ja vahvistaa palvelujen saatavuutta.

1. Tasoitamme alueellisia eroja, ja määrittelemme hyvinvointialueelle yhtenäisen palvelutarjonnan sekä palvelujen tavoitetilan.

2. Yhdenmukaistamme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kriteerejä ja palveluja.

3. Pyrimme saamaan asiakkaalle apua aikaisemmassa vaiheessa ennaltaehkäisevien, varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluja hyödyntämällä, jolloin erikoissairaanhoidon tarve vähenee.

4. Kehitämme asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen digitaalisia palveluja (esim. digitaaliset yhteydenottokanavat).

5. Kartoitamme hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen hyödyntämistä osana nuorten ja nuorten aikuisten varhaista tukea.

6. Tuemme asiakaslähtöistä ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria.

7. Koulutamme ja muutosvalmennamme ammattilaisia uusiin toimintatapoihin työskentelyn rinnalla.

Tuemme ja rahoitamme sähköisen perhekeskuksen toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä.

Lisätietoja sähköisestä perhekeskuksesta täällä.

Otamme käyttöön uuden asiakaspalautejärjestelmän, jotta voimme yhtenäistää alueen palautekanavat, ja helpottaa asiakaspalautteen keräämistä ja antamista.

Tiedolla johtamisen kehittämisen tukeminen

1. Kehitämme hyvinvointialueen kirjaamisprosesseja.

2. Jalkautamme rakenteellisen sosiaalityön raportointia.

3. Määrittelemme vähimmäistietosisältöjä.

4. Laajennamme ja jalkautamme laaturekisterejä.

Kestävän kasvun Eloisa pähkinänkuoressa

Hankeaika: 1.1.2023-31.12.2025
Rahoittaja: Next Generation EU
Rahoitus: 8 664 000 €
Hankepäällikkö: Mari Teittinen, 044 417 3981, mari.teittinen@etelasavonha.fi
Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Euroopan Unionin logo, jossa teksti Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU